Algemene voorwaarden Live For Life – “Back To The Sixties“

Algemene voorwaarden

pastedGraphic.png

Artikel 1: Definities 

 1. Evenement: “Live For Life – “Back To The Sixties georganiseerd door Stichting Ondersteuningscentrum De IJssel. 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a – Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door
      de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
b – Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het
      Evenement.
c – Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. 

 Artikel 2: Deelname 

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. 
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. 
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen. 
 4. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde. 
 5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd. 
 6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed. 
 7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste twee volzinnen van lid 6 zijn hierop van toepassing. 
 8. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten. 

Artikel 3: Definities 

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer en/of Deelnemend Bedrijf mocht lijden als gevolg van de Deelname. 
 2. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. 
 3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet .
 4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 
 5. Het Deelnemend Bedrijf en de Deelnemer doet alles wat binnen zijn macht ligt om schade of lichamelijk letsel bij derden te voorkomen. 

  Artikel 4: Persoonsgegevens 

 1. De door de Deelnemer en/of Deelnemend Bedrijf verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. 
 2. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam, wedstrijdresultaten, foto’s en video’s bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen, diverse media en via internet. 
 3. Foto en videomateriaal blijft eigendom van de Organisator.

Huisregels

pastedGraphic.png

 1. Door het betreden van het event gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden en bent u verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers het evenement gegeven aanwijzingen op te volgen.
 2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin de huisregels niet voorzien, behoudt de Organisatie zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoeker is gebonden.
 3. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid tijdens het evenement te waarborgen.
 4. U kunt gevraagd worden om u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.
 5. Op het evenement zijn munten het enige geldige betaalmiddel. Er worden geen munten retour genomen. 
 6. Munten zijn niet inwisselbaar voor geld.
 7. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, letsel of enig andere schade aan personen of goederen.
 8. Het betreden van het evenement is geheel op eigen risico.
 9. Bij het betreden van het evenement kan de bezoeker op verzoek van de beveiliging gefouilleerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen.
 10. Personen jonger dan 18 jaar mogen het evenement uitsluitend betreden onder begeleiding van een meerderjarige (tenminste 30 jaar oud). Er mogen maximaal 4 kinderen naar binnen met 1 begeleider. 
 11. Tijdens het evenement dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat, OV-studentenkaart.
 12. 12.Het wettelijke vastgestelde rook- en alcoholbeleid is tijdens het festival van kracht. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een Legitimatiebewijs worden gevraagd.
 13. Personen vanaf 18 jaar kunnen na het tonen van een geldig legitimatiebewijs een 18+ bandje ontvangen. Jongeren en kinderen onder de 18 jaar kunnen een NIX-18 bandje ontvangen, waarmee GEEN alcohol gekocht mag worden. Voor alle bezoekers onder de 18 is ook het nuttigen van alcohol en roken verboden op het event. Bij overtreding wordt de bezoeker verwijderd van het festivalterrein.
 14. Drugs zijn verboden. Bij constatering wordt de bezoeker verwijderd van het evenement.
 15. Door bezoekers meegebrachte huis(dieren), eet- en drinkwaar, stoelen, selfiesticks, paraplu’s, gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen en goederen die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving, zijn op het evenement niet toegestaan. Indien de Organisatie van mening is dat een voorwerp gevaar oplevert voor het evenement en bezoekers, behoud de organisatie zich het recht het voorwerp in te nemen.
 16. Het meebrengen van professionele opnameapparatuur (en opzet- of telelenzen) is niet toegestaan, tenzij een met de Organisatie schriftelijk overeengekomen accreditatie.

Door het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de voorwaarden en de huisregels.

Toegang

pastedGraphic.png
 1. Bij het betreden van het event kan de bezoeker op verzoek van security gefouilleerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen.
 2. Personen jonger dan 18 jaar mogen het evenement uitsluitend betreden onder begeleiding van een ouder of voogd. Er mogen maximaal 4 minderjarigen naar binnen per begeleider.
 3. Tijdens het evenement dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat, OV-studentenkaart.
 4. Door bezoekers meegebrachte huis(dieren), eet- en drinkwaar, professionele opnameapparatuur en goederen die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving, zijn op het evenement niet toegestaan.
 5. Voorwerpen/producten welke in de ogen van de organisatie of beveiliging van gevaar kunnen zijn, zijn op het evenement niet toegestaan. Denk hierbij aan producten met ontploffingsgevaar in vaste, vloeibare of gasvorm, vuurwerk of pyrotechnische artikelen, flessen, paraplu’s, wandelstokken, camerastatieven en dergelijke.

Aansprakelijkheid algemeen

pastedGraphic.png
 1. Het betreden van het evenement is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 2. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden.
 3. De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde diensten en producten van eventuele deelnemende ondernemers, danwel geleden schade die hieruit voortvloeit.
 4. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de programmering door overmacht. 
 5. Wanneer het evenement door overmacht (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden, oftewel alles wat buiten de invloedsfeer van de organisatie ligt, kan de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de bezoeker i.v.m. gemaakte kosten door de organisatie.

Gebruik van alcoholische dranken

pastedGraphic.png

Het wettelijke vastgestelde alcoholbeleid is tijdens het evenement van kracht. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd. Het is tevens verboden voor volwassenen om alcohol te kopen voor bezoekers onder de 18 jaar. Bij constatering van overtreding worden bezoekers verwijderd van het evenement.

Munten

pastedGraphic.png
 1. Er kan op het evenement alleen betaald worden met daarvoor bestemde munten. Deze munten zijn alleen verkrijgbaar bij de door de organisatie aangeboden verkooppunten. 
 2. Munten zijn en blijven eigendom van de organisatie. 
 3. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.
 4. Munten zijn per evenement verschillend om fraude te voorkomen en daarom maar 1 editie geldig.

Overig

pastedGraphic.png
 1. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie alsmede brandweer, politie, GGD en ander bevoegd gezag.
 2. De beveiliging en organisatie behouden zich het recht een ieder de toegang tot het evenement te ontzeggen wanneer er, naar oordeel van de organisatie of politie, een mogelijke dreiging bestaat voor de veiligheid van het evenement en zijn bezoekers of wanneer de geldende huisregels niet worden nageleefd. Om welke reden dan ook worden betaalde entreegelden in deze gevallen niet geretourneerd.
 3. Tijdens het festival kunnen foto’s of opnamen worden gemaakt ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het betreden van het festival geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 4. De organisatie behoudt zicht het recht voor om het evenementenbeleid te allen tijde aan te passen.

Foto’s en opnames

pastedGraphic.png
 1. Op de muziek en optredens van de artiest(en) is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens en mobiele telefoons.
 2. Op het evenement kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden door journalisten ten behoeve van reportages op internet, Social media of in traditionele media.

Voorkom overlast

pastedGraphic.png

Plaats vervoermiddelen (auto’s, fietsen e.d.) zo dat anderen er geen overlast van kunnen hebben en houd bij het verlaten van het evenement rekening met de omwonenden.

Back To Top
error: Content is protected